Svet-Stranek.cz
Boží slovo je potrava pro duši

Boží slova jsou vzácnější než brilianty:

Boží slova jsou vzácnější než brilianty

Boží slova jsou vzácnější než brilianty
Mat 5. k. 17„Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit. 18 Neboť, opravdu pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné nejmenší písmenko ani jedna čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane. 19 Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království Nebes nazván nejmenším. Kdo by je však činil a učil, ten bude v království Nebes nazván velkým. 20 Neboť vám pravím: Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho převyšovat spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do království Nebes určitě nevstoupíte.“
(srov. Lk. 16.k. 16 - 17 verš)
( Yahushua יהושוע (Ješua) vysvětlení sekce Zajímavosti a raději Mesiáš než Kristus vysvětlení sekce Řešení)
Toto jsou slova Ješuy Mesiáše které mě probudily, to znamená, že neexistuje nový, nebo starý Zákon, ale věčný stále platící a nadčasový Zákon Boží. A tak, jako nelze oddělit Nebeského Otce od Pána Ješuy Mesiáše, tak je neoddělitelný Nový a Starý Zákon. Není Zákon jiný, nebo nový, ale nová Smlouva zpečetěná Ješovou Krví - Krví zabitého a obětovaného Beránka Božího. Vše, co je v Zákoně psáno platí, jen oběti zvířat již není zapotřebí. Ješua Mesiáš je Velekněz na věky podle řádu Melchisedechova, který byl obětován za naše hříchy jednou pro vždy a přimlouvá se za nás u Nebeského Otce.

Pokud se tedy člověk stane židokřesťanem je Božím úmyslům nejblíž. Viz kniha Zjevení Janovo - doporučuji přečíst: ( radím dejte si 13. a 17. kapitolu vedle sebe, co je psáno ve 13.k. je vysvětleno v 17.k. viz sekce odkazy na Bibli)

Zaslíbení, když se člověk bude držet Božích přikázání:
Viz výše Pán Ješua říká, vstoupíte do království Nebes - to je celý věčný život.
Exodus 23 k. 22 Když jej však budeš opravdu poslouchat a činit všechno, co mluvím, stanu se nepřítelem tvých nepřátel a protivníkem tvých protivníků.
25 Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlebu a tvé vodě. Vzdálím od tebe nemoc; 26 ve tvé zemi nebude ženy, která by potratila nebo která by byla neplodná; obdařím tě plností let.
Leviticus 26 k. 2 Zachovávejte mé soboty a mějte v úctě mou svatyni. Já jsem Hospodin.
3 Jestliže budete žít podle mých ustanovení, zachovávat mé příkazy a plnit je,
5 výmlat u vás dosáhne až k vinobraní a vinobraní dosáhne až k setbě. Budete jíst chléb svůj do sytosti a budete bydlet ve své zemi v bezpečí.
6 Dám v zemi pokoj, ulehnete a nikdo vás nevyděsí. Způsobím, že ze země zmizí divá zvěř a meč nebude procházet vaší zemí.
9 Obrátím se k vám, rozplodím vás a rozmnožím a ustanovím s vámi svou smlouvu.
11 Učiním si mezi vámi příbytek a má duše si vás nezoškliví.
12 Budu se mezi vámi procházet, budu vaším Bohem a vy budete mým lidem.
a další viz sekce Odkazy na Bibli - Boží přikázání + svátky:
Exodus 34 rozmluva Hospodina s Mojžíšem: 6 Hospodin prošel kolem něho a zavolal: Hospodin, Hospodin, Bůh soucitný a milostivý, pomalý k hněvu, hojný v milosrdenství a věrnosti, 7 zachovává milosrdenství tisícům, snímá vinu, přestoupení a hřích, jistě však nenechá viníka bez trestu, navštěvuje s trestem vinu otců na synech i na synech synů, na třetí i čtvrté generaci. (když člověk vědomě porušuje Boží Zákon)

Zjevení 12,17 - Tehdy se drak na ženu rozhněval a odešel svést boj s ostatními z jejího semene, kteří :zachovávají Boží přikázání a drží se Ješova svědectví.

Římanům 3,31 - Rušíme tedy vírou Zákon? V žádném případě! Naopak, Zákon potvrzujeme.

Římanům 7,12 - Zákon je ovšem svatý, přikázání je svaté, spravedlivé a dobré.

1. Janova 5,2-3 - To, že milujeme Boží děti, se pozná podle toho, že milujeme Boha a plníme jeho přikázání. Láska k Bohu je v tom, abychom plnili jeho přikázání – a jeho přikázání nejsou těžká.

Vysvětlení proč Boží zákon platí celý a na věky.:
http://www.znamenicasu.cz/bozi-zakon-prave-desater o-bozich-prikazani/#.VYa5g9zAG78.facebook

Je zde Bible ve zkrácené verzi, přesto čtěte i Bibli celou - nebo si jí poslechněte

Bible online
http://www.obohu.cz/bible/index.php?k=Gn&kap=1&sty l=CSP
Vedle rybičky SOB je výběr překladů zadejte si: Český studijní překlad - je nejlepší
Nejpřesnější a nejlepší je překlad Bible Kralické (1613), ale staročeština dělá hodně lidem problém

Pokud umíte anglicky, nebo máte google chrom - zde je doslovný překlad:
Genesis: https://www.blueletterbible.org/ylt/gen/1/1/s_1001
Matouš: https://www.blueletterbible.org/ylt/mat/1/1/s_9300 01

Nové příspěvky jsou označené nedá se přehlédnout

(pokud máte malé písmo - dá se zvětšit Ctrl + kolečko na myši)

Genesis
https://www.youtube.com/watch?v=JR96fSgw3ZU&list=P LiwAlkTfqdQHklmja4i8c6siAb-Lvf9FP
Exodus
https://www.youtube.com/watch?v=5gfvghAb0Sk&list=P LiwAlkTfqdQEabDhGS24lMnZQFZLa78T4
Leviticus
https://www.youtube.com/watch?v=g7dkL_9W7DM&list=P LiwAlkTfqdQFKuGNF5eyH2FE0sV1mQx4Y
Numeri
https://www.youtube.com/watch?v=NOruqzjivTY&list=P LiwAlkTfqdQGA3jX_05am-BFFVgiiEF3m
Deuteronomium
https://www.youtube.com/watch?v=0VXCG9p14Z4&list=P LiwAlkTfqdQHy_j7jtLHmgwArh9NUXQVH
Další knihy Bible
https://www.youtube.com/user/CZBible/playlists?flo w=grid&sort=dd&view=1

Celá Bible:
https://uloz.to/!5zCgrSgd6xu9/audio-bible-mluvena- lidskym-hlasem-stary-a-novy-zakon-rar

Bible ke stažení do mobilu/tabletu:
https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.m ybible

Zde je možnost průvodce po celý rok:
http://www.biblebasicsonline.com/bcczech.pdf
-----
Spor o Bibli: Apokryfní texty a autenticita evangelia.
http://streetzurnal.cz/spor-o-bibli-apokryfni-text y-a-autenticita-evangelia/
-----
návštěvníků stránky
celkem933