Svet-Stranek.cz
Boží slovo je potrava pro duši

Vysvětlení hebrejskokřesťanství:

Vysvětlení hebrejskokřesťanství

Vysvětlení hebrejskokřesťanství
Ochránce pro naši dobu Prof. Dr. Walter Veith - nejlépe vysvětluje tyto souvislosti:
https://www.youtube.com/watch?v=giKHSrIcpms

Souvislosti hebrejskokřesťanské:
(Obrázky k textu viz sekce obrázky) Ve Zjevení Janově se všechny předměty ze svatyně zmiňují. ( sedmiramenný svícen v 1. kapitole ap.)
Svatyně byla umístěna v centru izraelského tábora, to znamená, že byla centrem plánu spasení. Stavba měla dvě oddělení a byla obehnána vnějším stanem. Svatostánek měl troje dveře, z nichž první vedly z vnějšího stanu na nádvoří. Nádvoří obsahovalo dva články: oltář pro oběti a umyvadlo, ve kterém byla voda, aby se kněží mohli umýt před tím, než vstoupili do druhých dveří vedoucí do Svatyně. V této části byli tři kusy nábytku: stůl s chleby, sedmiramenný svícen a oltář kadidla. Poté se kněží dostali ke třetím a posledním dveřím, což byla vlastně opona vedoucí do Nejsvětější Svatyně. Uvnitř Nejsvětější Svatyně byla archa smlouvy, v niž byl uložen Boží zákon. Na ní ležel příkrov zvaný slitovnice se zastírajícími cheruby. Přečtěte si o tom podrobněji v knize Exodus 40.
V diagramu je živě vylíčen plán spasení. Následně zjistíte, jak každý článek ve svatyni nesl evangelium aplikaci, která zobrazuje Boží plán spásy. Otevřete si k tomu Bibli, abyste si mohli kontrolovat významy.

1. Obětní oltář je místo, kde byly denně obětovány neposkvrněné zvířata, což ukazuje
na Ješuovu oběť. Jan 1:29
2. Umyvadlo, kde se kněží umývali, poukazuje na křest. Matouš 3:11
3. Stůl s chleby představuje Boží slovo Matouš 4:4
4. Oltář kadidla symbolizuje modlitbu. Zjevení 8:1-3
5. Sedmiramenný svícen symbolizuje Boží lid, který nechává zářit své světlo.
Matouš 5:14-16
6. Archa smlouvy, slitovnice představují Boží trůn. Židům 4:16

Ješua totiž, ve skutečnosti, sám o sobě prohlašuje, že je chrámem čili svatyní(Jan 2:19.20):

1. Obětní oltář: Ješua je Beránek Boží, který byl obětován za naše hříchy. Jan 1:29
2. Umyvadlo: Ješua je Voda Života. Jan 7:37
3. Stůl s chleby: Ješua je Chléb Života. Jan 6:53
4. Oltář kadidla: Ješua je náš Přímluvce. Židům 7:25.26
5. Sedmiramenný svícen: Ješua je Světlo světa. Jan 8:12
6. Archa Smlouvy: Ješua se zjevuje jako Bůh v těle, stejně jako Šechina(oblak) byl
projev Boha v chrámu. 1.list Timoteovi 3:16

Můžeme dokonce vidět zobrazení plánu spasení, jak Bůh vedl děti Izraele ze zajetí; tento vzor je vyznačen ve struktuře svatyně:

1. Obětní oltář: Obětovali beránka a potřeli krev svých veřejí domu. Dnes je tento svátek
známý jako Pesach. Exodus 12
2. Umyvadlo: Poté byli vyvedeni přes Rudé moře, což je symbol křtu.
Exodus 14:21; 1. Korintským 10:1, 2
3. Stůl s chleby: Následovala padající manna(chléb) z nebe, kterým se sytili. Exodus 16
4. Oltář kadidla: Pak strávili tři dny posvěcováním srdce jako přípravu na setkání s
Bohem. Exodus 19
5. Sedmiramenný svícen: Byli prohlášeni za zvláštní Boží lid, královský národ a světlo
světa. Exodus 19
6. Archa Smlouvy: Bůh jim vydal Desatero Přikázání. Exodus 20

Svatostánek také ukazuje šablonu Mesiášova života na zemi:

1.Obětní oltář: Narodil se v chlévě mezi zvířaty, jakoby se narodil pro smrt. Byl
prohlášen za Beránka Božího Jan 1:29
2. Umyvadlo: Byl pokřtěn ve věku 30 let v řece Jordán Matouš 3:16
3. Stůl s chleby: Byl vyveden do pouště, kde byl třikrát pokoušen. První pokušení bylo
proměnit kameny v chleby. Matouš 4:1-4
4. Oltář kadidla: Druhé pokušení byla nabídka troufalé modlitby k Bohu. Matouš 4:5-7
5. Sedmiramenný svícen: Třetí pokušení bylo přijmout slávu (světlo) světa, tím že se
pokloní Satanovi, aby mohl zachránit člověka bez oběti na kříži. Matouš 4:8-10
6. Archa smlouvy: Mesiáš překonal všechna tři pokušení a začal kázat Boží zákon a
Boží milost. Milost a pravda jsou základem evangelia. Jan 14:15


Teď je jasné, že pochopení Svatyně - je rozhodující pro pochopení plánu spasení.
Svatyně je tak důležitá a tak nádherná právě proto, že poukazuje na proces naší záchrany. Teď se podíváme opět na šablonu, tentokrát na kroky naší záchrany:

1. Obětní oltář:
První věc, kterou musí člověk udělat, aby se zachránil, je přijmout oběť Ješua Mesiáše na kříži a odpuštění hříchů. ''Jestliže své hříchy vyznáváme, on je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti.'' (1.Janův 1:9) Satan a jeho zlí andělé dělají vše, co je v jejich silách, abychom se nedostali k obětnímu oltáři - ke kříži! Díky milosti Boha, mnozí probourají tuto hradbu a naleznou Mesiáše. Ale dělají tu chybu, že si myslí, že udělali vše, co je potřeba. Ďábel je hodně šťastný, když se zde lidé zastaví. Šablona však ukazuje, že k záchraně se toho musí stát více, než jen přijímat Ješuu Meiáše na kříži.

2. Umyvadlo:
Člověk, který skutečně přijal Mesiáše, bude veden k tomu, aby byl pokřtěn.(viz. Jan 3:1-8) Umyvadlo představuje smytí našich hříchů. Jestliže obětní oltář symbolizuje to, že za tebe zemřel Ješua, tak umyvadlo představuje, jak můžeš zemřít pro Mesiáše. Ve křtu člověk symbolicky umírá, jakmile se ponoří do vody - přestane dýchat a je pohřben. Následně je vzkříšen - vynoří se z vody a poprvé nadechne. Najednou můžete relaxovat a být v klidu.

3. Stůl s chleby:
Křesťan, který skutečně příjímá Mesiášovu smrt a byl pokřtěn, bude stavět na studování Božího Slova, neboť v něm našel spásení.(viz. Jan 5:39, Matouš 4:4, Židům 4:12) Ale ten zlý se bude snažit vás zastavit, abyste četli Boží slovo.

4. Oltář kadidla:
Křesťan, který přijal Mesiáše, nechal se pokřtít a studuje Boží Slovo si také uvědomuje, že bez modlitby je bezmocný. Živý vztah s Mesiášem je nanejvýš důležitý. Pouze skrze modlitbu můžeme odolávat ďábelským útokům.(viz. Efezkým 6:10-18) Nenechte se nikým odradit od pravidelné modlitby.

5. Sedmiramenný svícen:
Křesťan, který skutečně přijal Mesiáše, nechal se pokřtít, studuje Boží Slovo a modlí se, nechá zářit své světlo a nebude ho skrývat. Pravý křesťan sdílí svou víru a bere vážně pověření evangelia - jít do celého světa a kázat radostnou zprávu.(Matouš 28:18-20) A zase tomuto bude ten zlý bránit od svědectví! Ale pokud jste schopní, díky Boží moci, zlomit tento odpor, pak budete čelit poslední fázi.

6. Archa Smlouvy:
Bůh se definitivně snaží dovést ztracené lidstvo zpět k sobě. Takže pokud má být křesťan skutečně a naplno přijat u Boha, tak bude ochotný dodržovat Božích Deset přikázání. Pokud jsou tu snahy démonů, kteří nás chtějí zastavit od svědectví, tak teď je tady celá legie zlých andělů, kteří nás budou chtít zastavit od dodržování Božího zákona. Právě tady Satan navrhuje stejnou lež, která ho svrhla z nebe - že nikdo nemusí dodržovat Boží zákon, aby byl svatý. Miliony upřímných, ale špatně informovaných křesťanů podlehli tomuto podvodu. Díky učení, že Deset přikázání bylo zrušeno, a křesťan jimi už není vázán. To je pořádný omyl, ten samý omyl, který vyhostil démony z nebe je stále udržováný a rozšiřovaný mnohými křesťany. Je fakt, že tak jak Satan, mnoho lidí věří, že studování, modlení se, svědectví a křest ruší potřebu dodržovat Boží přikázání! Vzhledem k tomu, že dělají ''dobré skutky'', tak nemusí dodržovat zákon! A mnozí křesťané nesvětí sobotu, ale neděli a mnozí hebrejové nesvětí správnou sobotu, ale světskou sobotu. Proto opravdu málo je těch, kteří světí sobotu správně. Židovský kalendář začíná rok v Tišri, ale v Levitikus 23 je Tišri 7 měsíc, proto správně rok začíná 1. Nisanem. ;)
Pravý a správný Boží kalendář:
https://drive.google.com/file/d/0B6rq-gIGLhsna3dQZ 3hmSzZnQWM/view


Šablona je jasná ohledně naší povinnosti vůči Bohu, je to tak? A Nový zákon je v této věci naprosto jasný. Podívejme se na následující verše:

Jestliže mne milujete, zachovejte má přikázání. Jan 14:15

On mu řekl: „Proč se mě ptáš na dobré? Jeden je dobrý: Bůh. Chceš-li vstoupit do života, zachovej přikázání!“ Řekl mu: „Která?“ Ješua řekl: „Nezavraždíš, nezcizoložíš, neukradneš, nevydáš křivé svědectví, cti otce a matku, budeš milovat svého bližního jako sebe.“ Matouš 19:17-19

Drak se na tu ženu rozzuřil a odešel, aby rozpoutal válku proti ostatním z jejího potomstva, kteří zachovávají Boží přikázání a mají Ješuovo svědectví. Zjevení 12:17

Zde je vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a Ješuovu víru. Zjevení 14:12

Blaze těm, kdo plní jeho přikázání, aby měli přístup ke stromu života a mohli vejít branami do města. Psi, čarodějové, smilníci, vrahové a modláři však zůstanou venku stejně jako každý, kdo miluje a provozuje lež. Zjevení 22:14-15

Mnozí lidé se mylně domnívají, že když Ješua zemřel, skončila platnost Desatera. Ale to nedává smysl. Proč by Ješua svou smrtí odstranil něco, co definuje hřích? Svou smrtí odstranil pouze zákon Mojžíše, který se zabýval oběťmi a dary, Deset přikázání jsou stále platná a jsou základem Nové smlouvy. Totéž nám dosvědčuje i Duch Svatý. Nejdříve totiž řekl: "Toto je smlouva, kterou s nimi po těch dnech uzavřu, praví Hospodin: Své zákony vložím do jejich srdce a vepíši jim je do mysli," Hebrejům 10:15.16

Pouze Boží milostí můžeme takto žít a najít bránu do království nebeského. Bůh je milostivý a mnoho na cestě k vykoupení, kteří zemřeli před tím, než mohli objevit plné zjevení pravdy bude poctěno Bohem. Zloděj na kříži mohl jen vykřiknout a přijmout Mesiáše na obětním oltáři - kříži(Lukáš 23:42) V důsledku toho bude zachráněn. Nemohl sestoupit z kříže a nechat se pokřtít. Někteří lidé mohli přijmout Mesiáše a dokonce se nechali pokřtít, ale možná neměli možnost vlastnit Bibli. I tito budou zachráněni. Bůh nás nesoudí podle toho co nevíme, ale podle toho, co uděláme, když zjistíme (objevíme) pravdu.

''A toto je ten soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si více než světlo oblíbili tmu, protože jejich skutky byly zlé. Každý, kdo koná zlo, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny.'' Jan 3:19.20

Tak tohle byla šablona, kterou dal Bůh Izraeli, plán, kvůli kterému se ďábel třese. Satan použil všechnu svou moc proto, aby zničil lid na poušti anebo šablonu, kterou dostali, i když lid ještě plně nechápal její význam.
Bůh povolal Izrael, aby přinesl světu Boží šablonu. Povolal Izrael, aby připravili svět na to, že přijde Mesiáš a ukázali všem lidem cestu k Božímu trůnu.

Ale jakmile Izrael vyšel s tímto darem, ďábel se pokoušel zničit tuto misi zavedením modlářství a hříchu uprostřed nich. Boží lid začal uctívat jiné bohy.
V důsledku toho, Bůh umístil ''svůj tým v time-outu'', po 70 let byli v zajetí v království Babylonu. Jejich město Jeruzalém, jejich šablona - svatyně byli spáleni a zničeni.
2. Parapolimenon 36
A právě tady - v Babylonském zajetí - mladý prorok jménem Daniel dostal řadu vidění týkajících se šablony - svatyně - vidění, která zasahují do běhu celé historie světa.
-----
návštěvníků stránky
celkem933