Svet-Stranek.cz
Boží slovo je potrava pro duši

Co vede k pokoji a co je prvořadé:

Co vede k pokoji a co je prvořadé

Co vede k pokoji a co je prvořadé
Jaký máš vliv na druhé?
„… abychom se navzájem povzbudili: vy mojí vírou a já vaší.“ Římanům 1:12, B21
Máme tendenci přisvojovat si postoje lidí, kteří nám jsou nejbližší. Proto Pavel napsal: „Toužím se s vámi setkat … abychom se navzájem povzbudili: vy mojí vírou a já vaší“ (Římanům 1:11–12, B21). Pravda je taková, že pochybovači sklízejí, co očekávají, a stejně tak i věřící. Když budeš v každé situaci hledat to nejlepší Boží, bude to biblické, a navíc ti to pomůže poznat příležitosti, které bys jinak minul. Pokud budeš na lidi hledět Božíma očima, bude je to k tobě přitahovat a jejich reakce bude otevřená. Je to důležité? Velmi! Proč? Protože tvůj postoj je často zasáhne dřív než tvá slova.
Konzultant Fred Smith upozorňuje, že v každé organizaci jsou dva druhy lidí – jedni jsou znečišťovatelé, druzí očišťovatelé. Znečišťovatelé jsou jako tovární komíny. Bez přestání chrlí ven špinavý kouř. Nenávidí čistou oblohu, a bez ohledu na to, jak dobře všechno jde, oni najdou způsob, jak otrávit ovzduší. Když lidé kolem nich vdechují jejich jedy, cítí se stále hůř a hůř. Naproti tomu očišťovatelé všechno okolo sebe zlepšují. Nezáleží na tom, v jak zkaženém ovzduší se ocitnou. Přijímají toxická slova znečišťovatelů stejně jako všichni ostatní, ale než je předají dál, přefiltrují je. Co do nich vešlo jako temné a negativní, vychází z nich svěží a čisté.
Polož si otázku, jak je lidem, kteří s tebou strávili čas – cítí se lépe nebo hůř? Vyčistil jsi vzduch tím, že jsi je povzbudil a ukázal novou perspektivu, nebo jsi je nechal v pocitu skleslosti a znechucení? Všímej si, jak na tebe lidé reagují, a poznáš, do které skupiny patříš.
Postoj, který vše přemáhá:
„… ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě.“ 1. Janova 4:4
Životní zklamání tě mohou dovést až do bodu, kdy začneš vidět svoji budoucnost příliš černě. Obestírá tě pesimismus, tvoje sebevědomí prudce klesá, bojíš se jít do jakéhokoliv rizika, zahazuješ skvělé možnosti, stěžuješ si na nespravedlivý život a namlouváš si, že všechno, co uděláš, bude stejně na nic.
Vidíš se v některém z těchto postojů? Pokud ano, mám pro tebe dobrou zprávu.
Paul Meier, křesťanský psychiatr, říká:
„Postoj není nic víc, než návyk myšlení; a návyk se dá přece získat.
Postoj se rodí opakováním určité aktivity.“ To znamená, že vypěstovat si postoj, který tyto černé myšlenky přemáhá, je za určitých podmínek možné.
Zde je návod:

1) Buď ve své snaze přemáhat pesimismus poctivý. Dej někomu, koho respektuješ, právo upozornit tě na to, žes byl negativní.

2) Dej pozor, aby ses neobklopoval negativními vjemy. Vzhledem k tomu, že špatná společnost tě může hodně ovlivnit, vyhledávej spíše lidi, kteří posílí tvoji víru, než ty, kdo nakrmí tvé obavy. „Kdo chodívá s moudrými, stane se moudrým“ (Přísloví 13:20).

3) Dobrovolně pomáhej těm, kdo jsou méně šťastní. Služba a dávání přináší pozitivní pocity a smysluplně seřazuje tvůj žebříček hodnot; je to dobrá věc. A pamatuj, že postoje jsou důležitější než fakta :)

4) Na každé situaci hledej něco dobrého. Věř, že to lze vždy nalézt! Prezident Harry Truman řekl: „Pesimista je ten, kdo ve svých příležitostech vidí jen potíže, a optimista zase ten, kdo ve svých obtížích vidí příležitosti.“ Pokud máš dnes nějaké potíže, ber je jako příležitosti, protože: „… ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě“ (1. Janova 4:4).

5) Čti a opakuj si citáty z Bible - není nic pozitivnějšího, než tyto věty z Bible a žalmy.
Vděčnost a chvály Bohu způsobují radost a radost v srdci je branou k pokoji :)
-----
Návod jak být šťastný:
https://www.ted.com/talks/david_steindl_rast_want_ to_be_happy_be_grateful?language=cs
-----
Citáty z Bible

Pokud jdou na Tebe starosti, strach ap. klidně čti i 10x za sebou :)

Bůh tě miluje víc než si myslíš.
Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho! (každý den) :)
Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám radujte se!
Vyzývám vás usilujte o pokoj.
Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě proste a děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.
A pokoj Boží převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Mesiáši Ješuovi.
Dokud Tvá síla při mně bude stát, stále mi cestu ke klidu bude ukazovat.
Stvoření opírající se o Tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v Tebe doufá.
Pokoj, svůj pokoj vám dávám, ne jako dává svět, já vám dávám.
Ale teď vás vyzývám, abyste neztráceli naději.
Bůh je se mnou, Bůh mi pomáhá, Bůh vede mé kroky.
Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh.
Dost už, upokojte se a věřte, že já jsem Bůh.
Hle budu s vámi až do skonání světa.
Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?
On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému.
Všechno mohu v Mesiáši, který mi dává sílu.
Podle vaší víry se vám staň.
Buď rozhodný(á), buď udatného srdce, naději slož v Hospodina.
Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.
Nechť tě nic nerozruší, nechť tě nic nezastraší, vše je pomíjívé, kromě Boha, Bůh sám o sobě postačí.
Budete-li mír víru...a nic vám nebude nemožné.

Pokud nemůžete usnout, nepočítejte ovečky, ale promluvte si s Pastýřem.... ;)

Půjdeš-li pouští, tvou stopu neztratím,
Půjdeš-li vodou, neztrhne tě proud,
Půjdeš-li ohněm, plamen tě nespálí,
Svítím ti na cestu, půjdeš-li tmou.
Ať jdeš kamkoli, já jdu s tebou!
Ať jsi kdekoli, já jsem s tebou!

Bůh u tebe nehledá slova, ale srdce
Odpuštění je služba, kterou poskytujeme především sobě
Začít znovu není ostuda, ale projev síly a odvahy
Člověk vidí PROBLÉM, Bůh vidí PŘÍLEŽITOST.
Ješua je nejlepší přítel, kterého můžeš mít
Ješua ví, jak na tebe – má tě rád
Bůh uklidní všechny bouře ve tvém životě.
Každé ráno, do kterého se probudíš, je požehnáním
Zkušenost není to, co se nám přihodilo, ale to, jak s tím zacházíme
Život s Bohem začíná přesně tehdy, kdy se ho rozhodneme žít
Když není nikdo, na koho by ses mohl obrátit, obrať se na Ješuu
Buď silný a statečný, neboj se a nestrachuj, protože Hospodin, tvůj Bůh, je s tebou, kamkoli půjdeš.
Bůh dokáže změnit překážky v příležitosti.
Nemůžeš milovat Boha a nemilovat lidi.
Kdo hledá Boha, najde všechno
Radost, kterou způsobíme druhému má podivuhodnou vlastnost: odrazem se neoslabuje, ale vrací se k nám košatější a zářivější.
Zkoušky života nám Bůh posílá, aby nás vybudoval, ne aby nás zlomil
Čím víc budeš důvěřovat, tím víc dostaneš
Překážky se staví do cesty obyčejným lidem proto, aby se z nich stali lidé neobyčejní
Nikdy nejsi sám, Bůh je všude kolem tebe
Dělej, co můžeš, Bůh udělá to, co nemůžeš
Neboj se! I po těžké noci přijde nové ráno
Bůh nepočítá tvá selhání, ale počítá všechny tvoje snahy
Věřit Bohu znamená věřit i jeho načasování
Usměj se! Bůh tě miluje!
Jsem nedokonalý člověk, kterého miluje dokonalý Bůh
Mimochodem, zázraky se dějí.
Mých myšlenek na tebe je víc než písku na mořském břehu
Věřit znamená děkovat i za to, co ještě nevidíš
Bůh rozdává, když člověk otevře svou dlaň
Bůh neplní všechna naše přání, ale dodržuje všechny svoje sliby
Drž se u Pána, Věř mu, že spolu překonáte každý problém jen se nesmíš bát a musíš věřit celým srdcem.
Přijď Duchu svatý, Duchu Otce i Syna, přijď, Duchu lásky, Duchu synovství, Duchu pokoje, důvěry, síly a svaté radosti. Přijď a působ v nás.
-----
Profesor svým žákům přinesl 5 - ti litrovou sklenici do ní vložil maják, jehož věž přesahovala okraj sklenice. Zeptal se studentů, je ta sklenice plná? Studenti odpověděli, že skoro ano. Pak do sklenice kolem majáku nasypal pingpongové míčky až po okraj. Zeptal se studentů, je ta sklenice plná? Studenti odpověděli, že je plná. Pak profesor do sklenice nasypal malé kamínky. Zeptal se studentů, je ta sklenice plná? Studenti odpověděli, ano je plná. Profesor mírně zatřepal sklenicí a přidal do sklenice ještě písek. A řekl studentům, teď je sklenice opravdu plná. :) Usmál se a začal vysvětlovat. Sklenice je váš život, maják je Bůh, který vás přesahuje, pingpongové míčky jsou vaše rodina a nejlepší přátelé. Kamínky jsou vaše studium, práce a koníčky a písek jsou počítače, televize, mobily a další maličkosti ve vašem životě. Pokud upřednostníte a nasypete něco do sklenice v jiném pořadí, nikdy už vám do sklenice nevleze vše, co je důležité.
-----
návštěvníků stránky
celkem933